Your Shopping Cart

Switch naar desktop website

Privacy & veiligheid

Heeft u een klacht en wilt u deze graag melden? Of wilt u meer informatie lezen over service en garantie of privacy en veiligheid? Hieronder staat alle relevante informatie. Heeft u alsnog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Colofon

Bedrijf: Schippers BV | Grens 114 | 2370 Arendonk België

Contactgegevens: Telefoon: +32 (0)14-672356 | E-Mail: contact.be@schippers.eu | Web: www.schippers.be

Publicatiedirecteurs: Harrie Schippers en Mark Schippers (Bedrijfsleiders)

Handelsregister: Handelsregister te Turnhout: 67032

BTW nummer Schippers BV: BE0438292817

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een geschillenbeslechtingsprocedureODR-platform

Verzenden van herinneringen per e-mail

Indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tijdens of na uw bestelling conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG, wij gebruiken uw e-mailadres om u per e-mail een evaluatieherinnering te sturen.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het sturen van een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid met uitwerking voor de toekomst.

Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

• conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;

• conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;

• conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking: de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen; voor het nakomen van een wettelijke verplichting; om redenen van algemeen belang, of voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

• conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover: u de juistheid van de gegevens ontkent; de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;

• Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

• Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. U kunt contact met ons opnemen via de mogelijkheden zoals genoemd op de contactpagina van onze website: http://www.schippers.be/contact

Recht van bezwaar: Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nieuwsbrief

"Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Privacy & Veiligheid

Persoonsgegevens alsmede adres- en e-mail gegevens worden door MS Schippers strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan andere partijen. Het versturen van aanbiedingen en andere commerciële uitingen aan de klant geschiedt alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant.

MS Schippers respecteert de gegevens en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De door jou verstrekte gegevens worden bijgehouden in een databestand en worden uitsluitend gebruikt voor de bezorging van de bestelling en voor het verzamelen van informatie over MS Schippers.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Schippers aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid: De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten: Het auteursrecht op deze website berust bij Schippers of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Schippers. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Schippers.

Cookiebeleid

Direct advies

Bel voor persoonlijk advies naar +32(0)14-820713 of stuur een mail naar klantenservice.be@schippers.eu

Volg ons op social media